Elektronikimza.Com

Birleşmiş Milletler

“Elektronik Ticaret Model Kanunu”, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Komisyonu) tarafından 16 Aralık 1996 tarihinde gelişen küresel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla örnek bir model olarak hazırlamıştır. Bu kanun ile ülkelere örnek alabilecekleri kuralların sunulması amaçlanmıştır. Nitekim bu Model Kanun, bir süre sonra Singapur ve Güney Kore tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmuştur. Birçok ülkede de yasama organları üzerinde etkili olan bu Model Kanun; elektronik, optik veya benzeri araçlarla yaratılan, gönderilen, alınan veya depolanan bilgiyi “veri iletisi” olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda veri iletisi, sonradan ulaşılabilir bir formda olmak şartıyla yazılı bir belgenin hukuki etkisine sahiptir. Bu yöntem, veri iletisi oluşturan kişinin kimliği ve iletinin içeriğinin onayladığını gösteren güvenilir bir yöntem olarak yazılı imzaya eşdeğer kılınmıştır.

Dijital İmzaya İlişkin Uluslararası GelişmelerAvrupa Birliği

Avrupa Konseyi, 13 Aralık 1999 tarihinde 1999/93 sayılı Elektronik İmza Yönergesini kabul etmiştir. Yönerge, elektronik imza ile ilgili her konunun ayrıntısına inmemiştir. İmza işlemleri ve güvenlik standartları konusunda alınması gerekli asgari tedbirleri belirleyen yönergede elektronik imza, bir belgeye eklenen veya mantıksal olarak diğer bir elektronik veriye eklenen ve doğrulama yöntemi olarak kullanılan veri olarak tanımlanmıştır. Yönerge, elektronik imza sertifikasyon servis sağlayıcılarının kurulmasına ve denetlenmesine ilişkin hükümleri de kapsamaktadır. Yönergede, söz konusu tarihlerde özellikle kamu sektöründe de elektronik imza kullanımına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Yönergede üye ülkelerin usulüne uygun olarak elektronik imzanın kullanılmasıyla meydana getirilen elektronik verinin, el yazısıyla atılmış imzalı belgeye eş değerde olmasını sağlayacak gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasını, bunun için altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini şart koşmuştur.

ABD

Dijital imza kanunu ilk olarak 1994 yılında Utah eyaletinde yasallaşmıştır. Utah modeli, ABD’de 49 eyalet tarafından uygulanmıştır. Eyaletlerde birbirinden farklı düzenlemelerle uygulanan modelin yeknesak bir kanuna dönüştürülmesi amacıyla 1997 yılında çalışmalara başlanmıştır. Federal Hükümet, kısaca E-Sign Act denilen, Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu (Electronic Signotures in Global and National Commerce Act-E-Sign Act) adlı kanunu hazırlamıştır. Kanun 30 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. E-Sign Act, 1996 yılında yayınlanan UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu’ndan esinlenerek hazırlanmıştır. E-Sign Act, elektronik imzanın veya elektronik sözleşmenin veya başka bir belgenin, elektronik yöntemle oluşturulması nedeniyle reddedilmeyeceği esasını getirmiştir. Yanı sıra özel yasalardaki veya diğer düzenleyici işlemlerdeki kağıt üzerine yazma ve el yazısı ile imza atma zorunluluğunu da ortadan kaldırmamıştır.

Hemen Ara