Elektronikimza.Com

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kurulum Süreci

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak için hukuki bir takım süreçleri tamamlamak gerekiyor. Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişiler, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olmak istediklerini belirten dilekçe ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-1’inde bulunan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde doldurarak kuruma teslim etmelidir.

Kurum, yapılan başvuruyu değerlendirmeye alır ve bildirimi inceler. İki ay içinde başvuruyu sonuçlandırmak zorunda olan kurum, başvuruda herhangi bir eksiklik tespit etmezse elektronik sertifika hizmet sağlayıcının faaliyetine başlamasına izin verir. Başvuruda tespit edilen bir eksiklik varsa söz konusu eksikliklerin tamamlanması için ESHS olmak isteyen kişiye bir aylık bir süre verilir. Bu süre içinde herhangi bir ticari faaliyet yapılamaz. Bir aylık süre içinde eksiklikleri tamamlayan ESHS olmak isteyen kişi, buna ilişkin bilgi ve belgeler tekrar kuruma sunulur.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Kurulum SüreciÖte yandan yönetmeliğe göre, eksikliklerin giderilmesi, bildirimden başlayarak iki ayın dolmasından önce tamamlanırsa, elektronik hizmet sağlayıcı yine ticari faaliyette bulunamaz. İki aylık süre Kanunda “Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kuruma yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer” denilerek, açıkça belirtilmiştir. Eksiklikler, verilen bu bir aylık sürede tamamlanmazsa kurum, ESHS’nın başvurusunu son verir. Bu karar, ilgili ESHS başvurusu yapan kişiye, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ edilmektedir. Kurumun faaliyete son verme kararına karşı tebliğden başlayarak en geç yedi gün içinde görevli idare mahkemesine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, kurum tarafından verilen faaliyete son verme kararının yerine getirilmesini durdurma yetkisine sahip değildir. İtiraz üzerine verilen karar veya kararlara yönelik olarak Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararların kesin olduğunu hatırlatmak gerekir. ESHS’nın faaliyetlerinin devamı sırasında bildirimde belirttiği hususları kaybetmeleri hâlinde de kapatmaya ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

ESHS, faaliyete geçtikten sonra, bildirimde belirttiği hususlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikleri yedi gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. ESHS olmak herhangi bir izne bağlı değildir. Kuruma yapılacak bildirimden iki ay sonra faaliyete başlayacak olan ESHS için Avrupa Birliği Direktifi md. 3/1’e göre hizmet sağlayıcılarının kurulması herhangi bir izne bağlanamaz hükmüyle paralel bir düzenleme yapılmıştır.

Call Now Button0 532 012 34 11