Elektronikimza.Com

Elektronik imza mevzuatı açısından Türkiye’nin birçok ülkeden ileri düzenlemelere sahip olduğu söylemeliyiz. Özellikle 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle ortaya konulan altyapı modeli, uygulamada çıkabilecek sorunları en aza indirmiştir. Özellikle mükerrer yatırımları önlemiş, sertifikasyon açısından kurum ve kuruluşların aynı çatı altında toplanmasının önünü açmıştır. Fakat 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda kamu kurum ve kuruşlarının denetimden muaf tutulmaları, kapatılamamalarının yanı sıra sertifikalar için belirlenecek ücretin alt ve üst sınırlarına uyma zorunluluğunun olmaması bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Ülkelerin elektronik imza konusunda işbirliği yaparak ortak düzenlemeler ya da uluslararası sözleşmeler yapmaları sistemin sağlıklı işleyişi açısından zorunludur. Çünkü elektronik imza uygulamaları ülke sınırlarını aşan evrensel bir nitelik taşımaktadır. Ülkeler açısından entegrasyonun sağlanması ve ortak bir çerçevenin oluşturulması açısından da şarttır. Öte yandan elektronik imzanın yaygınlaşmasında devletin öncü rol oynaması kritiktir. Elektronik İmza Kanununun hayata geçirilmesi ile birlikte devlet hizmetlerinde ve kurumların iş yapma yöntemlerinde kolaylaştırıcı, zamandan ve paradan tasarruf sağlayacak büyük değişimlerin yaşanmaktadır. Bu değişimlerin devlet eliyle olması ve öncü olması kaçınılmazdır. Bu nedenle gelişmelerin zamanında farkındalıkla ele alınması, kamu kurum ve kuruluşlarında iş süreçlerinin tek tek ele alınması e-devlet kurumu olmanın gerekliliklerin yerine getirilmesi şarttır.

Türkiye’de E-İmza Uygulamasında Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yaygınlaştırma problemi

Uygulamanın yaygınlaştırılması diğer ülkelerde de Türkiye’de de pek kolay değil. Bu nedenle, önce konuya ilişkin olarak gerek kamu gerekse özel sektörün bilgilendirilmesi tarafların bilinçlendirilmesi şarttır. Buna ilave, elektronik imza uygulamasının pilot seçilen bir kamu kurumunda uygulamaya konulması, değerlendirilmesi, sonuçlarına göre hareket edilmesi örnek teşkil edecektir. Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen UYAP, pilot projesi iyi bir örnektir. Elektronik imza kullanımının önündeki engellerden en önemlisi, kullanım zorluğu ve teknolojisinin grift yapısıdır. Standartların zamanla oturması, yaşanan sorunları ortadan kaldıracaktır. Diğer taraftan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olma maliyetleri oldukça yüksek olmakla birlikte sertifika pazarı gelişmektedir. Sertifika dağıtımı, iptal ve yenileme işlemlerinin güçlüğü, uygulama ve standart sorunları, kullanıcı ve işletme maliyetinin yüksek olması, e-imza sahibi olacak vatandaşların sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olması gerekliliği gibi konular elektronik imzanın yaygınlaşmasını zorlaştıran unsurlardır.

Sertifikaların güvenilirliği

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının dağıttığı elektronik sertifikalarda bulunan bilgiler doğru kabul edilir. Ancak bu konuda karşılaşılacak yanlış kimlik bilgileri sisteme olan güveni zedeleyebilir. Bu nedenle ESHS, sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Bu konuda denetleme ve düzenleme görevi Telekomünikasyon Kurumuna aittir ve veriler, kurumun teknik bilgi düzeyi yüksek uzman personel tarafından denetlenir.

Hemen Ara