Elektronikimza.Com

Elektronik İmza Kanununun 5. maddesine göre, güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonuca sahiptir. Aynı Kanunun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat gücünü taşıdığı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlerden hareketle, Türk Hukukunda güvenli elektronik imza ile imzalanan elektronik sözleşmelerin Borçlar Kanununda bulunan geçerlilik şartı olarak aranan adi yazılı şekil şartını yerine getirmiş olduğu sonucu çıkar. Elektronik İmza Hangi Durumlarda KullanılamazBu kapsamda kanunlarda yazılı şekliyle yapılması öngörülen tüm sözleşmelerin güvenli elektronik imza ile elektronik olarak yapılmasına olanak sağlanmıştır. Örneğin, geçerliliği için yazılı şekilde yapılması zorunlu olan alacağın temliki (devri) ve taşınır bir mala ilişkin bağışlama vaadi sözleşmesi, güvenli elektronik imza ile elektronik olarak yapılmaktadır. Öte yandan kanunlarda bir yazının özellikle el yazısı ile yazılması açıkça öngörüldüğü durumlar da vardır. Böylesine spesifik durumlarda Elektronik İmza Kanunu uygulanmaktadır. Başka bir deyişle, bu tarz belgelerde güvenli elektronik imza kullanılarak, işlem yapılamaz. Örneğin Medeni Kanun’un 538. maddesinde “el yazısı ile vasiyetnamenin” mutlaka vasiyet edenin el yazısı ile yazılması açıkça belirtilmiştir. El yazısı ile Vasiyetnameler elektronik ortamda düzenlenemez ve imzalanamaz.

Elektronik İmza Kanunununda belirtilen istisnai durumlar

Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesinde, kanunlarda resmi şekle tabi tutulmuş işlemler ile özel bir merasimle yapılması gerekli işlemler güvenli elektronik imzayla bile gerçekleştirilemez. Resmi şekille anlatılmak istenen, tapu sicil memuru veya noter gibi resmi bir sıfatı olan kişinin hukuki işleme katılması işlemin hukuki ve geçerli olabilmesi açısından şart koşulmuştur. Bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının satış veya bağışı için tapu sicil memurunun huzurunda yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla resmiyet gerektiren bu tarz taşınmaz satımı işlemleri elektronik imza ile yapılası mümkün değildir. Yine bir ticaret şirketinin kurulabilmesi için şirket ana sözleşmesindeki kurucu ortakların imzasının noter tarafından onaylanması şarttır. Elektronik imza kullanılamaz. Beşinci maddedeki diğer bir istisna ise, Medeni Kanunda özel bir merasime tabi tutulan evlenme sözleşmesidir. Bundan başka, Elektronik İmza Kanunun 5. maddesinde, “teminat” sözleşmelerinin de güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yine teminat sözleşmelerinden olan kefalet sözleşmesinde de elektronik imza ile kullanılamaz. Banka teminat mektuplarının da mutlaka bankanın ıslak imzası ile düzenlenmesi şartı aranmaktadır. Elektronik bankacılığın gelişmesine katkıda bulunacak bu iki sözleşmenin elektronik imza kapsamı dışında bırakılması da günümüz koşullarında oldukça ilginç bir durumdur.

Hemen Ara