Elektronikimza.Com

Elektronik İmza Kanunu’nun 22. Maddesinde, güvenli elektronik imzanın el yazısı ile atılan imzanın aynı yükümlülük ve sorumluluk gücüne sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aynı kanunun 23. maddesinde de güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin “senet hükmünde” olduğunu belirtmektedir. Burada açıkça bildirilmese de, elektronik verinin aynı zamanda elektronik senet hükmünde olduğu kabul edilmiştir.

Elektronik imzanın delil olarak değeri nedir?Elektronik imzanın delil olarak değeri nedir?

Kanunda, senet hükmünde olduğuna işaret edilen elektronik verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil kabul edileceği kabul edilmiştir. Güvenli elektronik imza, sahibinin elektronik senetteki imzayı inkar etmesi halinde, Elektronik İmza Kanunu’nda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 308.maddesine atıfta bulunmuştur. Bu kanundan hareketle, hakim, önce tarafları çağırır ve imza sahibine elektronik imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulur. Elektronik imza sahibi imzasını inkar ederse, ihtiyaç halinde bilirkişiden de yararlanmak suretiyle imza incelemesi yapılır. Elektronik imzanın belirleyici ve bağlayıcı hükümleri dikkate alınarak, hakim bir inceleme yapar. Sonuç olarak elektronik imzanın bu imzayı inkar eden kişiye ait olup olmadığını belirler. Yukarıda anlatılanlar, güvenli elektronik imza hakkında geçerli olup, bu nitelikte olmayan elektronik imzalar hakkında bir geçerliliği yoktur. Güvenli elektronik imza dışındaki elektronik imzanın kanıtı niteliğinde olabilmesi ve kullanılabilmesi için aşağıdaki üç ihtimalden birinin gerçekleşmesi şartı aranmaktadır.
  • Taraflar arasında güvenli olmayan elektronik imza haricinde, e- imzaya dair delil sözleşmesinin yapılmış olması,
  • Karşı tarafın güvenli elektronik imza haricinde kalan e- imzaların delil olarak kullanılmasını kabul etmiş olması, rıza göstermesi
  • Senetsiz ispatı caiz durumlardan birinin söz konusu olması
Bu üç ihtimalden herhangi birinin mevcut olması durumunda, güvenli elektronik imza niteliğinde olmayan elektronik imzalarla oluşturulmuş elektronik veriler, herhangi bir soruşturma ve sorgulama durumunda kanıt olarak kabul edilir. Hali hazırda bu tür elektronik imzalar, bir kanıt sözleşmesi dahilinde adli süreçlerde imza sahibini bağlar ve hukuksal olarak bir kanıt niteliği taşır.

Hemen Ara