Elektronikimza.Com

Türkiye’de elektronik imza veya e-imzanın kullanım alanlarının artı attı. Bununla birlikte bazı yasal düzenlemelerin yapılması zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeler bazen hali hazırdaki mevzuatların yeniden gözden geçirilmesi şeklinde yapıldı. Bazıları da günün ihtiyaçlarına uygun yasal düzenlemelerin yapılmasıyla sağlandı. O ya da bu amaçla yeniden düzenlenen bu yasalar kapsamında; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye’de elektronik imzaTürkiye’de elektronik imza

Türkiye’deki elektronik imza uygulamasına yönelik e-imza yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgi vermiştik. Bu yazımızda yine süreçle ilgi olarak Türk Vergi Hukukunda elektronik imza uygulaması ve yasal mevzuattaki yeri ile bilgi vermeye devam edeceğiz. Elektronik imza ile ilgili bir kanuna ihtiyaç duyulması, bilişim teknolojilerindeki son gelişmelere paralel olarak Türk Vergi Hukuku’nda  “elektronik defter”, “elektronik belge” ve “elektronik kayıt” gibi kavramlara yer verilmesi ile daha da ilgi görür hale gelmiştir. Bu bağlamda Vergi Usul Kanun’un 175. maddesine 4108 sayılı Kanun ile 4. fıkra eklenmiştir. Yine Vergi Usul Kanunun 4369 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile değişik mükerrer 257. maddesinin 3. ve 4. bentleri, bu kavramlarla ilgi bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 213 sayılı Kanunun 242. maddesine 4731 sayılı Kanun’la yeni bir fıkra eklenerek, son hali verilmiştir.

TVS kapsamında pek çok doktrinden faydalanıldı

Anlaşılacağı üzere, Türk Vergi Sisteminde yasalarda elektronik ortamda işlem yapılabilmesi ve bunun yasal anlamda güvence altına alınabilmesine olanak sağlayan bazı yasa değişikliklerine gidilmiştir. Türkiye’de elektronik imza ile ilgili ilk çalışmalar, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu tarafından başlatıldı. Bu Kurul, 8 Mayıs 1998 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda kurulmuştur. Elektronik imza, elektronik ticaret gibi konularda çalışmalara zemin sağlamıştır. Adalet Bakanlığı ETKK Hukuk Çalışma Grubu bünyesinde elektronik ticaretin hukuki boyutu yürütülür. Bu konuya ilişkin çalışmalara öncelik verilmesi konusunda girişimlerde bulunuldu. Elektronik imzanın gerektirdiği teknik ve idari gereksinmeleri karşılayan yasal bir düzenleme yoluna gitmiştir. Ardından Adalet Bakanlığı bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak, Elektronik İmza Kanunu Tasarısı’nı hazırlayıp meclis gündemine taşımıştır. Kanun taslağı hazırlanırken Adalet Bakanlığı ile ETKK Hukuk Çalışma Grubu karşılıklı olarak toplantılar ve istişare çalışmaları yürütmüştür. AB’nin 1999/93/EC sayılı Elektronik İmza Direktifi ile 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi ve UNCITRAL tarafından hazırlanan elektronik ticaret konusundaki örnek kanun ve elektronik imza konusundaki kurallar dikkate alınarak, Elektronik İmza Kanunu’nun hazırlanması süreci başlamıştır.  

Hemen Ara